Notice to be listed in expert roster for Performance Audit of Community Schools

Education Review Office (ERO) invites qualified candidates in a roster of experts of Performance Audit of Community Schools. 

Please fill the form to be listed in the roster of Performance Auditors by clicking in the following link:

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट हुने सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यका लागि विज्ञ सूचीमा सूचिकृत हुनका लागि योग्यता पुगेका ब्यक्तिहरूलाइ तलको फारम भरी निवेदन दर्ता गराउन सूचित गरिन्छ ।

>> Click here to fill the form

निवेदन दिने अन्तिम मिति पुस १२ गते ।

Thank you.